قانون مدنی – جلد دوم -دراشخاص -کتاب دهم – در حجر و قیمومت

قانون مدنی – جلد دوم -دراشخاص -کتاب دهم – در حجر و قیمومت فهرست فصل اول – در کلیات فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن فصل سوم – در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید فصل […]

قانون مدنی – جلد دوم -دراشخاص -کتاب نهم – در خانواده

قانون مدنی – جلد دوم -دراشخاص -کتاب نهم – در خانواده    فصل سوم – در الزام به انفاق   ماده۱۱۹۵  احکام نفقه زوجه همانست که بموجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر میشود. ماده۱۱۹۶  در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی […]

قانون مدنی – جلد دوم – دراشخاص -کتاب هشتم – در اولاد

قانون مدنی – جلد دوم – دراشخاص -کتاب هشتم – در اولاد فهرست باب اول -در نسب باب دوم در نگاهداری و تربیت اطفال باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری   باب اول -در نسب ماده۱۱۵۸ طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا […]

قانون مدنی – جلد دوم- در اشخاص -کتاب هفتم -در نکاح و طلاق

قانون مدنی – جلد دوم- در اشخاص -کتاب هفتم -در نکاح و طلاق فهرست باب اول – در نکاح فصل اول – در خواستگاری فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج فصل سوم – در موانع نکاح فصل چهارم – شرایط صحت نکاح فصل پنجم – وکالت در نکاح فصل ششم – در نکاح منقطع فصل […]

قانون مدنی -جلد دوم -در اشخاص- کتاب ششم – در قرابت

قانون مدنی -جلد دوم -در اشخاص- کتاب ششم – در قرابت ماده۱۰۳۱  قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی. ماده۱۰۳۲ قرابت نسبی بترتیب طبقات ذیل است : طبقه اول – پدر و مادر اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. طبقه سوم – اعمام […]

قانون مدنی – جلد دوم -در اشخاص -کتاب پنجم – در غایب مفقود الاثر

قانون مدنی – جلد دوم -در اشخاص -کتاب پنجم – در غایب مفقود الاثر ماده۱۰۱۱  غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خبری نباشد. ماده۱۰۱۲ اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او […]

قانون مدنی – جلد دوم-در اشخاص- کتاب چهارم – در اقامتگاه

قانون مدنی – جلد دوم-در اشخاص- کتاب چهارم – در اقامتگاه ماده۱۰۰۲  اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقی […]

قانون مدنی – جلد دوم- در اشخاص- کتاب دوم – در تابعیت

قانون مدنی – جلد دوم- در اشخاص- کتاب دوم – در تابعیت ماده۹۷۶ اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند : ۱- کلیه ساکنین ایران باستثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. ۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از […]

قانون مدنی – جلد دوم-در اشخاص -کتاب اول – در کلیات

  قانون مدنی – جلد دوم-در اشخاص -کتاب اول – در کلیات     ماده۹۵۶  اهلیت برای دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود. ماده۹۵۷  حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود. ماده۹۵۸ هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن […]