قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -کتاب اول – در اقرار

 

فهرست

 

باب اول – در شرایط اقرار

باب دوم – در آثار اقرار

 

باب اول – در شرایط اقرار

 

ماده۱۲۵۷
 هر کس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است .
ماده۱۲۵۸
دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است :
۱- اقرار.
۲- اسناد کتبی .
۳- شهادت .
۴- امارات .
۵- قسم .
ماده۱۲۵۹
 اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده۱۲۶۰
 اقرار واقع میشود بهر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده۱۲۶۱
 اشاره شخص لال که صریحا” حاکی از اقرار باشد صحیح است .
ماده۱۲۶۲
 اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست .
ماده۱۲۶۳
 اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست .
ماده۱۲۶۴
 اقرار مفلس و ورشکسته – سبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست .
ماده۱۲۶۵
 اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود بملاحظه حفظ حقوق دیگران منش اثر نمی شود. تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده۱۲۶۶
 در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتوان دارای آنچه که بنفع او اقرار شده است بشود.
ماده۱۲۶۷
 اقرار بنفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده۱۲۶۸
 اقرار معلق مؤثر نیست .
ماده۱۲۶۹
اقرار به امری که عقلا” یا عادتا” ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده۱۲۷۰
 اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده۱۲۷۱
 مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است .
ماده۱۲۷۲
 در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت .
ماده۱۲۷۳
 اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا” تحقق نسبت بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا” کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده بشرط آنکه منازعی در بین نباشد.
ماده۱۲۷۴
اختلاف مقر مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست .

 

باب دوم – در آثار اقرار

 

ماده۱۲۷۵
 هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده۱۲۷۶
 اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت .
ماده۱۲۷۷
 انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتیکه برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .
ماده۱۲۷۸
اقرار هر کس فقط نسبت بخود آن شخص و قائم مقام نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آنرا ملزم قرار داده باشد .
ماده۱۲۷۹
 اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان بشهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده۱۲۸۰
 اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است .
ماده۱۲۸۱
 قید دین در دفتر تجار بمنزله اقرار کتبی است .
ماده۱۲۸۲
 اگر موضوع اقرار در محکمه مفید به قید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آنرا تجزیه کرده و از قسمتی از آن که بنفع او است بر ضرر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر کند.
ماده۱۲۸۳
اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباطی تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *