موسسه حقوقی مهر عدالت

وکلای این موسسه قضات دیروز  و وکیل امروز هستند

یک قاضی بازنشسته

یک وکیل با تجربه است

در دعاوی ملکی

در کنار شمار هستیم

کلیه امور حقوقی و داوری

تجربه 32 ساله ماست

قوانین تجاری

قانون تصفیه امور ورشکستگی

قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸     فهرست   مبحث اول: سازمان اداره تصفیه مبحث دوم: اقدامات تامینی اداره تصفیه مبحث سوم: دعوت بستانکاران

ادامه مطلب »