قانون شهرداری

قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱با اصلاحات بعدی     فهرست   فصل اول – در تاسیس شهرداری فصل دوم – انتخابات انجمن شهر فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر فصل چهارم – در وظایف انجمن فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری فصل ششم – در وظایف شهرداری فصل هفتم – مقررات استخدامی […]

قانون زمین شهری

قانون زمین شهری     ماده ۱ به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و […]

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۲۵/۳/۱۳۹۲

  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۲۵/۳/۱۳۹۲   فهرست   بخش اول- تشکیلات بخش دوم- آیین دادرسی فصل اول- صلاحیت فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر بخش سوم- اعاده دادرسی بخش چهارم- اجرای احکام بخش پنجم- سایر […]

قانون شوراهای حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۹۴     ماده ۱  به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد. تبصره– تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در […]

قانون افراز و فروش املاک مشاع

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷.۸.۲۲   ماده اول افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یاچند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد […]

قانون کار

قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹     فهرست   فصل اول – تعاریف و اصول کلی فصل دوم – قرارداد کار فصل سوم – شرایط کار فصل چهارم – حفاظت فنی و بهداشت کار فصل پنجم – آموزش و اشتغال فصل ششم – تشکل های کارگری و کارفرمایی فصل هفتم – مذاکرات و […]

آیین نامه شوراهای حل اختلاف

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف     ماده ۱ اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می باشد: ۱ـ قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ۲ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون ۳ـ شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آیین‌نامه ۴ـ مرکز: مرکز امور شوراهای حل […]

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.۸.۱     فهرست   فصل اول – قواعد عمومی فصل دوم – توقیف اموال فصل سوم – فروش اموال توقیف شده فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث فصل ششم – حق تقدم فصل هفتم – تأدیه طلب فصل هشتم – هزینه‌های اجرایی فصل نهم‌ – احکام و اسناد لازم‌الاجراء […]

قانون امور حسبی

  قانون امور حسبی فهرست باب اول– در کلیات باب دوم– در قیمومت فصل اول-صلاحیت دادگاه قیمومت فصل دوم– ترتیب تعیین قیم فصل سوم– اختیارات و مسئولیت قیم فصل چهارم– عزل قیم باب سوم– امور راجع به امین باب چهارم-راجع به غائب مفقود‌الاثر فصل اول-در صلاحیت دادگاه فصل دوم-در تعیین امین فصل سوم– دادن اموال […]

قانون تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ و آیین نامه اجرایی با اصلاحات و الحاقات‌ ماده ۱  مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.  مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. ماده ۲  قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که […]