آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ مصوب ۱۳۷۸/۳/۱۷ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۹/۳/۲۴ ماده ۱  منظور از واژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ می باشد. ماده ۲ موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد: روابط استیجاری قبل از اجرای قانون. روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستاجر جدید با اجاره موجر […]