مهر ۲۷, ۱۳۹۸

آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ مصوب ۱۳۷۸/۳/۱۷ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۹/۳/۲۴ ماده ۱  منظور از واژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجر و […]