مهر ۱, ۱۳۹۸

قانون مدنی -جلد دوم -در اشخاص- كتاب ششم – در قرابت

قانون مدنی -جلد دوم -در اشخاص- كتاب ششم – در قرابت ماده۱۰۳۱  قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي. ماده۱۰۳۲ قرابت نسبي بترتيب […]
مهر ۱, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد دوم-در اشخاص- كتاب چهارم – در اقامتگاه

قانون مدنی – جلد دوم-در اشخاص- كتاب چهارم – در اقامتگاه ماده۱۰۰۲  اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و […]
مهر ۱, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد دوم-در اشخاص -كتاب اول – در كليات

  قانون مدنی – جلد دوم-در اشخاص -كتاب اول – در كليات     ماده۹۵۶  اهليت براي دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع […]
مهر ۱, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد دوم- در اشخاص- كتاب دوم – در تابعيت

قانون مدنی – جلد دوم- در اشخاص- كتاب دوم – در تابعيت ماده۹۷۶ اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند : ۱- كليه ساكنين ايران باستثناي اشخاصي […]
مهر ۱, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد دوم- در اشخاص -كتاب هفتم -در نكاح و طلاق

قانون مدنی – جلد دوم- در اشخاص -كتاب هفتم -در نكاح و طلاق فهرست باب اول – در نكاح فصل اول – در خواستگاري فصل دوم […]
مهر ۱, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد دوم -دراشخاص -كتاب نهم – در خانواده

قانون مدنی – جلد دوم -دراشخاص -كتاب نهم – در خانواده    فصل سوم – در الزام به انفاق   ماده۱۱۹۵  احكام نفقه زوجه همانست كه […]
مهر ۱, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد دوم -دراشخاص -كتاب دهم – در حجر و قيمومت

قانون مدنی – جلد دوم -دراشخاص -كتاب دهم – در حجر و قيمومت فهرست فصل اول – در كليات فصل دوم – در موارد نصب قيم […]
مهر ۱, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد دوم -در اشخاص -كتاب پنجم – در غايب مفقود الاثر

قانون مدنی – جلد دوم -در اشخاص -كتاب پنجم – در غايب مفقود الاثر ماده۱۰۱۱  غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي […]
مهر ۱, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد دوم – دراشخاص -كتاب هشتم – در اولاد

قانون مدنی – جلد دوم – دراشخاص -كتاب هشتم – در اولاد فهرست باب اول -در نسب باب دوم در نگاهداري و تربيت اطفال باب سوم – […]