قانون مدنی – جلد اول -کتاب سوم- در مقررات مختلفه

قانون مدنی – جلد اول -کتاب سوم- در مقررات مختلفه ماده۹۵۰  مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعا” زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می باشد. ماده۹۵۱  تعدی ، تجاوز نمودن […]

قانون مدنی – جلد اول -کتاب دوم در اسباب تملک

قانون مدنی – جلد اول -کتاب دوم در اسباب تملک   ماده۱۴۰  تملک حاصل میشود : ۱- باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه. ۲- بوسیله عقود و تعهدات . ۳- بوسیله اخذ به شفعه ۴- به ارث .   فهرست   قسمت اول در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه باب اول – […]

قانون مدنی – جلد اول-کتاب اول -در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

قانون مدنی – جلد اول-کتاب اول -در بیان اموال و مالکیت بطور کلی فهرست   باب اول – در بیان انواع اموال فصل اول در اموال غیر منقول فصل دوم. دوم در اموال منقوله فصل سوم در اموالی که مالک خاص ندارد باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود […]