مهر ۲۷, ۱۳۹۸

قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶

قانون روابط موجر و مستأجر ‌مصوب ۱۳۵۶٫۵٫۲ فهرست فصل اول – اول کلیات فصل دوم – میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن فصل سوم – در […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

قانون مدنی-جلددوم در اشخاص-کتاب سوم-اسناد سجل احوال

قانون مدنی -جلددوم در اشخاص-کتاب سوم – اسناد سجل احوال ماده ۹۹۲ سجل احوال هر کس به موجب دفاتري که براي این امر مقرر است معین […]
مهر ۱, ۱۳۹۸

قانون مدنی -جلد دوم -در اشخاص- كتاب ششم – در قرابت

قانون مدنی -جلد دوم -در اشخاص- كتاب ششم – در قرابت ماده۱۰۳۱  قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي. ماده۱۰۳۲ قرابت نسبي بترتيب […]
شهریور ۸, ۱۳۹۸

قانون مدنی – مقدمه-در انتشار قوانین

قانون مدني مقدمه: در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم     ماده۱  مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور […]
مهر ۲, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلدسوم- ادله اثبات دعوی- كتاب سوم – در شهادت

قانون مدنی – جلدسوم- ادله اثبات دعوی- كتاب سوم – در شهادت فهرست   باب اول – در موارد شهادت باب دوم – در شرايط شهادت […]
مهر ۲, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد سوم -کتاب چهارم – در امارات

قانون مدنی – جلد سوم -کتاب چهارم – در امارات       ماده۱۳۲۱ اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا […]
مهر ۲, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد سوم -كتاب پنجم – درقسم

قانون مدنی – جلد سوم -كتاب پنجم – درقسم     ماده۱۳۲۵ درد دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي ميتواند حكم بدعوي خود […]
مهر ۲, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -كتاب دوم – در اسناد

قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -كتاب دوم – در اسناد   ماده۱۲۸۴  سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا […]
مهر ۲, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -كتاب اول – در اقرار

قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -كتاب اول – در اقرار   فهرست   باب اول – در شرايط اقرار باب دوم – در […]