شهریور ۳۱, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد اول-كتاب اول -در بيان اموال و مالكيت بطور كلي

قانون مدنی – جلد اول-كتاب اول -در بيان اموال و مالكيت بطور كلي فهرست   باب اول – در بيان انواع اموال فصل اول در اموال […]
مهر ۱, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد اول -كتاب سوم- در مقررات مختلفه

قانون مدنی – جلد اول -كتاب سوم- در مقررات مختلفه ماده۹۵۰  مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظائر […]
مهر ۱, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد اول -كتاب دوم در اسباب تملك

قانون مدنی – جلد اول -كتاب دوم در اسباب تملك   ماده۱۴۰  تملك حاصل ميشود : ۱- باحياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه. ۲- بوسيله […]