فروردین ۲۷, ۱۳۹۹

قانون مجازات اسلامی-کتاب دوم -حدود

قانون مجازات اسلامی-کتاب دوم -حدود   فهرست بخش اول – مواد عمومی بخش دوم – جرائم موجب حد فصل اول – زنا فصل دوم- لواط، تفخیذ […]
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹

قانون مجازات اسلامی-کتاب پنجم-تعزیرات

 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات      فهرست   فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور فصل دوم […]
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹

قانون مجازات اسلامی -کتاب چهارم -دیات

قانون مجازات اسلامی – کتاب چهارم : دیات     فهرست   بخش اول – مواد عمومی فصل اول – تعریف دیه و موارد آن فصل […]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۹

قانون مجازات اسلامی – کتاب سوم- قصاص

قانون مجازات اسلامی- کتاب سوم- قصاص   بخش اول – مواد عمومی فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات فصل دوم- تداخل جنایات فصل سوم- شرایط عمومی […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۸

قانون مجازات اسلامی – کتاب اول -کلیات

قانون مجازات اسلامی- کتاب اول- کلیات   فهرست   بخش اول– مواد عمومی فصل اول– تعاریف فصل دوم– قلمرو اجراي قوانین جزایی در مکان فصل سوم– […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹

دستور العمل حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی

دستو رالعمل حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی دادگستری های سراسر کشور       به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود […]
شهریور ۸, ۱۳۹۸

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان ماده۱  در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف ـ قانون: قانون پیش […]