انواع دعاوی ملکی

انواع دعاوی ملکی: مهمترین دعاوی ملکی عبارتند از : الزام به تنظیم سند رسمی الزام به اخذ پایان کارو صورت مجلس تفکیکی لزام به تحویل ملک الزام به ایفائ تعهدات قراردادی مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطالبه سرقفلیو حق کسب و پیشه نقض مقررات آپارتمان نشینی اثبات مالکیت تصرف عدوانی ابطال وفسخ معامله افراز و تقسیم […]