قانون مدنی – جلد سوم -کتاب پنجم – درقسم

قانون مدنی – جلد سوم -کتاب پنجم – درقسم     ماده۱۳۲۵ درد دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. ماده۱۳۲۶  در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز میتواند در صورتیکه مدعی سقوط دین یا تعهد یا […]

قانون مدنی – جلد سوم -کتاب چهارم – در امارات

قانون مدنی – جلد سوم -کتاب چهارم – در امارات       ماده۱۳۲۱ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود: ماده۱۳۲۲  امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل […]

قانون مدنی – جلدسوم- ادله اثبات دعوی- کتاب سوم – در شهادت

قانون مدنی – جلدسوم- ادله اثبات دعوی- کتاب سوم – در شهادت فهرست   باب اول – در موارد شهادت باب دوم – در شرایط شهادت       باب اول – در موارد شهادت     ماده۱۳۰۹- در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با […]

قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -کتاب دوم – در اسناد

قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -کتاب دوم – در اسناد   ماده۱۲۸۴  سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل اسستناد باشد. ماده۱۲۸۵  شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت . ماده۱۲۸۶ سند بر دو نوع است : رسمی و عادی . ماده۱۲۸۷ […]

قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -کتاب اول – در اقرار

قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -کتاب اول – در اقرار   فهرست   باب اول – در شرایط اقرار باب دوم – در آثار اقرار   باب اول – در شرایط اقرار   ماده۱۲۵۷  هر کس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری […]