آئین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک

آئین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷     فهرست فصل اول – دفاتر ثبت اسناد و املاک فصل دوم ـ در شماره‌‌گذاری املاک و توزیع اظهارنامه فصل سوم ـ در درخواست ثبت فصل چهارم ـ در آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک فصل پنجم ـ در اعتراض فصل ششم ـ در […]