مهر ۲, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلدسوم- ادله اثبات دعوی- كتاب سوم – در شهادت

قانون مدنی – جلدسوم- ادله اثبات دعوی- كتاب سوم – در شهادت فهرست   باب اول – در موارد شهادت باب دوم – در شرايط شهادت […]
مهر ۲, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد سوم -کتاب چهارم – در امارات

قانون مدنی – جلد سوم -کتاب چهارم – در امارات       ماده۱۳۲۱ اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا […]
مهر ۲, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد سوم -كتاب پنجم – درقسم

قانون مدنی – جلد سوم -كتاب پنجم – درقسم     ماده۱۳۲۵ درد دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي ميتواند حكم بدعوي خود […]
مهر ۲, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -كتاب دوم – در اسناد

قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -كتاب دوم – در اسناد   ماده۱۲۸۴  سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا […]
مهر ۲, ۱۳۹۸

قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -كتاب اول – در اقرار

قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -كتاب اول – در اقرار   فهرست   باب اول – در شرايط اقرار باب دوم – در […]