قانون مجازات اسلامی-کتاب پنجم-تعزیرات

 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات      فهرست   فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی فصل سوم – در سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی فصل چهارم – در تهیه و ترویج سکه قلب فصل […]

قانون مجازات اسلامی -کتاب چهارم -دیات

قانون مجازات اسلامی – کتاب چهارم : دیات     فهرست   بخش اول – مواد عمومی فصل اول – تعریف دیه و موارد آن فصل دوم ـ ضمان دیه فصل سوم ـ راههای اثبات دیه فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه فصل ششم ـ موجبات ضمان فصل هفتم […]

قانون مجازات اسلامی-کتاب دوم -حدود

قانون مجازات اسلامی-کتاب دوم -حدود   فهرست بخش اول – مواد عمومی بخش دوم – جرائم موجب حد فصل اول – زنا فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه فصل سوم – قوادی فصل چهارم – قذف فصل پنجم- سبّ نبی فصل ششم- مصرف مسکر فصل هفتم- سرقت فصل هشتم- محاربه فصل نهم- بغی و افساد […]

قانون مجازات اسلامی – کتاب سوم- قصاص

قانون مجازات اسلامی- کتاب سوم- قصاص   بخش اول – مواد عمومی فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات فصل دوم- تداخل جنایات فصل سوم- شرایط عمومی قصاص فصل چهارم- راه های اثبات جنایت فصل پنجم- صاحب حق قصاص فصل ششم- شرکت در جنایت فصل هفتم- اکراه در جنایت بخش سوم- قصاص عضو فصل اول- موجب […]

قانون مجازات اسلامی – کتاب اول -کلیات

قانون مجازات اسلامی- کتاب اول- کلیات   فهرست   بخش اول– مواد عمومی فصل اول– تعاریف فصل دوم– قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان فصل سوم– قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان فصل چهارم– قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری بخش دوم– مجازات ها فصل اول– مجازات های اصلی فصل دوم– مجازات های […]