موسسه حقوقی مهر عدالت 

موسسه حقوقی مهر عدالت  با  همکاری  جمعی از قضات بازنشسته  و عالی رتبه در بخشها و سمتهای مختلف  که همگی ،وکلای پایه یک دادگستری  هستند که  با  مدیریت آقای دکتر علی عظیمی ،قاضی بازنشسته تجدید نظر استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری، دارای دکترا ی  حقوق تجارت بین الملل واستاد دانشگاه  با تجربه ای […]