قانون مدنی-جلددوم در اشخاص-کتاب سوم-اسناد سجل احوال

قانون مدنی -جلددوم در اشخاص-کتاب سوم – اسناد سجل احوال ماده ۹۹۲ سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین میشود . ماده ۹۹۳ امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دایره سجل احوال اطلاع داده شود : […]

قانون مدنی – جلدسوم- ادله اثبات دعوی- کتاب سوم – در شهادت

قانون مدنی – جلدسوم- ادله اثبات دعوی- کتاب سوم – در شهادت فهرست   باب اول – در موارد شهادت باب دوم – در شرایط شهادت       باب اول – در موارد شهادت     ماده۱۳۰۹- در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با […]

قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -کتاب دوم – در اسناد

قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -کتاب دوم – در اسناد   ماده۱۲۸۴  سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل اسستناد باشد. ماده۱۲۸۵  شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت . ماده۱۲۸۶ سند بر دو نوع است : رسمی و عادی . ماده۱۲۸۷ […]

قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -کتاب اول – در اقرار

قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -کتاب اول – در اقرار   فهرست   باب اول – در شرایط اقرار باب دوم – در آثار اقرار   باب اول – در شرایط اقرار   ماده۱۲۵۷  هر کس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری […]

قانون مدنی – جلد دوم -دراشخاص -کتاب دهم – در حجر و قیمومت

قانون مدنی – جلد دوم -دراشخاص -کتاب دهم – در حجر و قیمومت فهرست فصل اول – در کلیات فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن فصل سوم – در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید فصل […]

قانون مدنی – جلد دوم -دراشخاص -کتاب نهم – در خانواده

قانون مدنی – جلد دوم -دراشخاص -کتاب نهم – در خانواده    فصل سوم – در الزام به انفاق   ماده۱۱۹۵  احکام نفقه زوجه همانست که بموجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر میشود. ماده۱۱۹۶  در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی […]

قانون مدنی – جلد دوم – دراشخاص -کتاب هشتم – در اولاد

قانون مدنی – جلد دوم – دراشخاص -کتاب هشتم – در اولاد فهرست باب اول -در نسب باب دوم در نگاهداری و تربیت اطفال باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری   باب اول -در نسب ماده۱۱۵۸ طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا […]

قانون مدنی – جلد دوم- در اشخاص -کتاب هفتم -در نکاح و طلاق

قانون مدنی – جلد دوم- در اشخاص -کتاب هفتم -در نکاح و طلاق فهرست باب اول – در نکاح فصل اول – در خواستگاری فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج فصل سوم – در موانع نکاح فصل چهارم – شرایط صحت نکاح فصل پنجم – وکالت در نکاح فصل ششم – در نکاح منقطع فصل […]

قانون مدنی -جلد دوم -در اشخاص- کتاب ششم – در قرابت

قانون مدنی -جلد دوم -در اشخاص- کتاب ششم – در قرابت ماده۱۰۳۱  قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی. ماده۱۰۳۲ قرابت نسبی بترتیب طبقات ذیل است : طبقه اول – پدر و مادر اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. طبقه سوم – اعمام […]

قانون مدنی – جلد دوم -در اشخاص -کتاب پنجم – در غایب مفقود الاثر

قانون مدنی – جلد دوم -در اشخاص -کتاب پنجم – در غایب مفقود الاثر ماده۱۰۱۱  غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خبری نباشد. ماده۱۰۱۲ اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او […]