قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست  مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ماده۱ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد. ماده۲  امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است […]