مهریه

مهریه ومطالبه آن

مَهر یا مهریه مالی است که مرد به هنگام ازدواج، برای پرداخت به زن بر عهده می‌گیرد. مهریه حق زن است و او می‌تواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه کند، این حق پس از فوت زن به ورثه او می‌رسد و آنان می‌توانند آن را از مرد مطالبه کنند.
از جمله حقوق مالی که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد ، مهریه یا مهر می باشد. به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی : ” به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید “مگر اینکه مهریه عند الاستطاعه باشد . همانگونه که از این ماده مشخص می شود ، به محض اینکه عقد نکاح میان زوجین واقع شد ، زن مالک مهر می شود و هیچ چیز نمی تواند جلوی این مالکیت را بگیرد .

قانون ۱۱۰ سکه

برخلاف باورعمومی ، تمام مهریه تعیینی قابل مطالبه است و داستان ۱۱۰ سکه اینست که به موجب ماده ۲۲ از قانون حمایت خانواده، چنانچه مهریه تا ۱۱۰ سکه باشد مطابق مقررات قابل مطالبه و در صورت امتناع زوج از پرداخت آن مشمول ماده ۳ یعنی بازداشت میگردد ولی چنانچه مازاد بر ۱۱۰سکه یا معادل آن باشد ، مازاد ۱۱۰سکه هم قابل مطالبه است ولی قابلیت اعمال ماده ۳ یعن بازداشت را ندارد و فقط از اموال زوج تا آخر مهریه باید پرداخت شود ، نقدی یا اقساط .

مادهَ۲۲قانو ن حمایت خانواده

هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يکصد و ده سکّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۳) قانون اجراي محکوميت هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز کماکان الزامي است

مهریه یا عند المطالبه است یا عند الاستطاعه

برخلاف باور عموم  مردم  مطالبه مهریه مختص زمان طلاق نمیبا شد بلکه می توان آن را در طول زندگی مشترک نیز مطالبه کرد . به طور کلی مهریه به دو دسته مهریه عند المطالبه وعند الاستطاعه تقسیم میشود   الاستطاعه تقسیم بندی می گردد و عند
در مهریه عند المطالبه ، زوج می بایست به محض اینکه  زوجه مهریه اش را طلب کرد تماما و یکجا  آن را بپردازد اما در مهریه عند الاستطاعه  در صورت درخواست زوجه، مرد به قدر  استطاعت و توانایی  مالی ، باید پرداخت نماید منظور .از توانایی این است که زوج به هر میزان تمکن مالی بغیر از مسنثنیات دارد مکلف به پرداخت است
و زیاده براستطاعت و توانایی را تکلیفی ندارد و البته در طول زندگی مشترک باید به قدر توانایی پرداخت نماید.

اعسار چیست؟

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مال و دارایی به غیر از مستثنیات دین یا در دسترس نبودن آن توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد . زمانی که دادگاه حکم به پرداخت مهریه صادر می کند ، زوج ( شوهر ) تا ۳۰ روز فرصت دارد که دادخواست اعسار خود از پرداخت مهریه را تقدیم دادگاه کند
در صورتی که زوج ظرف ۳۰ روز دادخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه کرده باشد ، تا زمان تعیین تکلیف و بابت مهریه جلب و زندانی نخواهد شد ، در غیر این صورت امکان جلب او وجود دارد . اگر دادخواست اعسار توسط دادگاه رسیدگی و پذیرفته شود، به تناسب وضعیت مالی زوج ، یک پیش قسط و اقساط ماهیانه یا چند ماهه برای پرداخت مهریه مشخص می گردد
البته پیش قسط و اقساط باید به صورت منظم و کامل پرداخت شود وگرنه امکان جلب مدیون وجود دارد . نکته مهم دیگری که در مورد اعسار وجود دارد آن است که امکان توقیف مستثنیات دین برای پرداخت مهریه وجود ندارد اما مستثنیات دین چه مواردی را شامل می شود ؟

مستثنیات دین کدام است؟

مطابق مفاد ماده ۲۴ قانو حمایت خانواده ۱۳۹۴ که در حال حاضر اجرا میشود
ـ مستثنيات دين صرفاً شامل موارد زير است:
الف ـ منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكوم‌عليه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود.
د ـ كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها.
هـ ـ وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه­وران، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تكفلشان لازم است.
و ـ تلفن مورد نياز مديون.
ز ـ مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به مؤجر پرداخت مي‌شود، مشروط بر اينكه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱ ـ چنانچه منزل مسكوني محكومٌ‌عليه بيش از نياز و شأن عرفي او در حالت اعسارش بوده و مال ديگري از وي در دسترس نباشد و مشارٌاليه حاضر به فروش منزل مسكوني خود تحت نظارت مرجع اجراء‌كننده رأي نباشد به تقاضاي محكومٌ‌له( طلبکار) به وسيله مرجع اجراء كننده حكم با رعايت تشريفات قانوني به فروش رفته و مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي، صرف تأديه ديون محكومٌ‌عليه( بدهکار) خواهد شد.
تبصره ۲ ـ چنانچه به حكم قانون مستثنيات دين تبديل به عوض ديگري شده باشد، مانند اينكه مسكن به دليل قرار گرفتن در طرح‌هاي عمراني تبديل به وجه گردد، يا در اثر از بين رفتن، عوضي دريافت شده باشد، وصول محكومٌ‌به از آن امكان پذير است مگر اينكه محرز شود مديون قصد تهيه موضوع نخستين( منزل اولیه) را دارد.
اضافه میگردد اتومبیل بجز برای اشخاصی که صرفا بوسیله آن امرار معاش میکنند ، جزئ مستثنیات دین نمیباشد.

چگونه مهریه خودرا مطالبه کنیم؟

مطالبه مهریه دو مرحله دارد.
۱ -کلیه بانوان که قصد مطالبه مهریه دارند  ابتدا باید به دفتر ازواج  خود – محلی که عقد ازدواج آنها ثبت شده است- مراجعه نمایند و تقاضای مطاابه مهریه نمایند.
پس از صدور اجرائیه از طریق همان دفتر، مراتب به اجرای اسناد رسمی اداره ثبت محل ارسال میگردد.
اداره ثبت پس از تشکیل پرونده اجرایی، نسبت به استعلام از اداره ثبت به جهت املاک زوج و نیز استعلام از بانک مرکزی نسبت به موجودی نقدی در تمام بانکهای کشور که متعلق به زوج است اقدام و تقیف مینماید .
وجوه نقدی مستقیما در یافت وبه حساب زوجه واریز میگرددو املاک توقیفی پی از تشریفات و عدم وصول اعتراض زوج ویا پس از رسیدگی به اعتراض زوج یا اشخاص ثالث ، به کارشناسی ارجاع و به مزایده گذاشته میشود .
پس از فروش ، هزینه های اجرایی کسر و الباقی به حساب معرفی شده زوجه واریز میگردد.
۲- چنانچه در اجرای ثبت مالی از زوج بدست نیاید یا اموال توقیفی کفاف مهریه را ننماید ، زوجه میتواند نسبت به مختومه شدن پرونده اجرایی اقدام و سپس از طریق دفتر خدمات الکترونیکی نسبت به ثبت دادخواست مطالبه مهریه یا مانده مهریه اقدام نماید تا از طریق دادگاه خانواده به آن رسیدگی شود .

مهر در عقد موقت

عقد موقت هم در قانون و هم در شرع ما وجود دارد، در این نوع ازدواج نیز دریافت و پرداخت و قوانین مهریه اصولی دارد که در برخی از موارد دعوای میان زوجین را تشکیل می‌دهد. شاید این جمله “مهرالمعلوم و مدت المعلوم” را شنیده باشید. این جمله بار حقوقی مشخص و مسلمی دارد. خانم هایی که ازدواج موقت کرده‌اند و تصمیم گرفته‌‌اند مهریه شان را از همسرشان بگیرند، می توانند این موضوع را مانند گرفتن مهریه در ازدواج‌های دائم پیگیری کنند
با این تفاوت که در ازدواج دائم، زن نسبت به نفقه هم حق دارد، اما در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد  ،مگر اینکه در صیغه‌ نامه‌اش شرط شده باشد. و البته در صورت فوت شوهر ، ارث هم نمیبرد.
نکته قابل توجه اینکه مطالبه مهریه در عقد موقت منوط به ثبت رسمی ازدواج است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *