قانون مدنی-جلددوم در اشخاص-کتاب سوم-اسناد سجل احوال

قانون مدنی -جلددوم در اشخاص-کتاب سوم – اسناد سجل احوال

ماده ۹۹۲
سجل احوال هر کس به موجب دفاتري که براي این امر مقرر است معین میشود .
ماده ۹۹۳
امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دایره سجل احوال اطلاع داده شود :
۱ -ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود؛
۲- ازدواج اعم از دائم و منقطع؛
۳ – طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت؛
۴ – وفات هر شخص .
ماده ۹۹۴
حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادرمیشود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود .
ماده ۹۹۵
تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکممحکمه .
ماده ۹۹۶
اگر عدم صحت مطالبی که به دایره ي سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گرددیا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود .
ماده ۹۹۷
هر کس باید داراي نام خانوادگی باشد. اتخاذ نامهاي مخصوصی که به موجب نظامنامه ياداره ي سجل احوال معین میشود، ممنوع است .
ماده ۹۹۸
هر کس که اسم خانوادگی او را دیگري بدون حق اتخاذ کرده باشد میتواند اقامه ي دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام
خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذينفع می تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند .
ماده ۹۹۹
سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایرهي سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود .
ماده ۱۰۰۰
سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه هاي مخصوصه مقرر است .
ماده ۱۰۰۱
مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزهي مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهدهي دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند .

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *