مرداد ۲۳, ۱۳۹۸

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست  مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ماده۱ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی […]