اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹

دستور العمل حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی

دستو رالعمل حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی دادگستری های سراسر کشور       به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود […]